Śródroczna i roczna ocena zachowania ucznia wystawiana jest w oparciu o siedem standardów:

I. II. III. IV. V. VI. VII.

2.

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia, Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, Dbałość o honor i tradycje szkoły,
Dbało
ść o piękno mowy,
Dbało
ść o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, Okazywanie szacunku innym osobom.